background

Applicatie- en Mediaontwikkelaar

Als applicatie- en mediaontwikkelaar maak je o.a. websites, databases, betaalapplicaties, voorraadsystemen en apps. Daarnaast houden steeds meer applicatie- en mediaontwikkelaars zich bezig met domotica en robotica. Hierbij kun je denken aan een app om de verlichting in huis te regelen of een app om een productieproces digitaal aan te sturen. Je zorgt aan de voor- en achterkant voor een goed werkende applicatie en bent verantwoordelijk voor de invoering en het onderhoud van de applicatie. De Applicatie- en mediaontwikkelaar zet zijn creativiteit vooral in om technische oplossingen voor software te bedenken, ontwikkelen en programmeren.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent nauwkeurig
 • je bent analytisch
 • je werkt gestructureerd
 • je kan plannen en organiseren
 • je bent communicatief vaardig
 • je kan goed samenwerken
 • je kan omgaan met vertrouwelijke info
 • je bent op de hoogte van technische ontwikkelingen

Applicatie- en mediaontwikkelaar BOL 4

Let op!

Op dit moment is voor de klassikale leerweg van deze opleiding het maximale aantal studenten dat in het eerste jaar kan starten bereikt. Het is nog wel mogelijk om je aan te melden voor de individuele leerweg van deze opleiding.

Topopleiding

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de Keuzegids Mbo 2019!

School en stage

De opleiding duurt drie jaar. In individuele gevallen kan een eventuele afwijkende opleidingsduur tijdens de opleiding worden vastgesteld.

Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Bij de beroepsopleidende leerweg volg je het praktijkprogramma op school en via stages. In het eerste leerjaar ga je vijf dagen per week naar school. Vanaf het tweede schooljaar zijn stages een onderdeel van het programma. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Het is ook mogelijk om in het buitenland stage te lopen. Tussen jou en het Deltion College wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Je kunt de opleiding ook volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Hiervan is een apart informatieblad verkrijgbaar.

Klassikaal of individueel

Je kunt de opleiding klassikaal of individueel volgen.

Klassikaal

Bij de klassikale opleiding volg je de lessen samen met je eigen klas en volgens een vast rooster. Gedurende het eerste semester volgen alle studenten van de niveau 3 en 4 opleiding ICT dezelfde theorie en praktijk. Je doet kennis en vaardigheden op die gericht zijn op het ontwerpen, beheren en ontwerpen van software, hardware, netwerken en applicaties. Na dit eerste halfjaar kun je op basis van je ervaringen een weloverwogen keuze makenuit de niveau 3 of één van de niveau4 opleidingen. De opleiding applicatie- en mediaontwikkelaar is alleen op niveau 4 te volgen.

Let op: de klassikale leerweg heeft een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe instroom. Toelating is alleen mogelijk als je aan de toelatingseisen voldoeten zolang het maximale aantal nieuwe studentennog niet is bereikt. Informeerbij het Studenten Succes Centrum (SSC) naar de mogelijkheden, telefoonnummer (038) 850 3000 of mail naar [email protected].

Individueel

Bij de individuele opleiding bepaal jij in overleg met een studieloopbaanbegeleider de route van de opleiding. Je schrijft je in op workshops en lessen en werkt samen in projecten. Deze opleiding kent vier instroommomenten per jaar. Wil je weten wanneer je kunt instromen in deze opleiding of wil je een persoonlijk advies? Neem dan contact op met een loopbaanadviseur van het Studenten Succes Centrum, telefoonnummer (038) 850 3000 of mail naar [email protected].

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit vier delen: het basisdeel, het profieldeel, het algemene deel en de keuzedelen. Bij al deze delen gaat het om het verkrijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstige beroep goed uit te kunnen oefenen. De vier delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Basis- en profieldeel

Voor de opleiding zijn kerntaken en werkprocessen vastgesteld. Hiermee leg je een brede theoretische en praktische basis om als beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen.

De kerntaken zijn:

 • Ontwerpen van de applicatie of (cross)media-uiting
 • Realiseren van de applicatie of (cross)media-uiting
 • Implementeren van de applicatie of (cross)media-uiting 
 • Onderhouden en beheren van de applicatie of (cross)media-uiting

Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie uren, projecten en in praktijksituaties. Regelmatig leg je examenonderdelen af.

Algemeen deel

Het algemene deel van de opleiding bevat onder andere:

 • loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • rekenen
 • Engels
 • sport

Voor Nederlands en rekenenmoet een landelijkexamen worden afgelegd.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg je informatie over welke keuzedelen deze opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na de opleiding kun je verder leren in het volledig dagonderwijs in het HBO, bijvoorbeeld Hoger Informatica Onderwijs of de Lerarenopleiding. Wil je je studie in het HBO voortzetten, adviseren we je het keuzedeel Doorstroom HBO-ICT te volgen. Daarnaast is het mogelijk om bij een hbo-instelling een associate degree te volgen. Deze mogelijkheid is bedoeld voor studenten die willen doorstuderen maar geen vierjarige hbo bacheloropleiding willen volgen. Het niveau ligt tussen mbo niveau 4 en hbo-bachelor. Verder zijn er, als je aan het werk gaat, nog diverse extra certificaten te behalen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Vragen kun je ook stellen aan de heer R. Kerssies (klassikale leerweg), [email protected] of de heer H. Koopmans (individuele leerweg), [email protected].

Aanmelden 2019-2020 klassikaal niet meer mogelijkAanmelden 2019-2020 individueelinformatie aanvragen

Startdatum

Deze opleiding kun je via een klassikaal of via een individueel (flex) traject volgen. Het klassikale traject start 1x per jaar direct na de zomervakantie. Hiervoor moet je je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april. Het individuele (flex) traject start 4x per jaar. Informeer naar de mogelijke instroomdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 400,-- 
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 150,-- (o.a. introductiekamp en ECDL)
 • laptop, prijs afhankelijk van model (verplicht)

Tegemoetkoming studiekosten

Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 geldt vanaf 18 jaar de prestatiebeurs.
Kijk voor meer informatie op www.duo.nl of bel met de Dienst Uitvoering Onderwijs op telefoonnummer (050) 599 7755.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Applicatie- en mediaontwikkelaar BBL 4

Topopleiding

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de Keuzegids Mbo 2019!

School en werk

De opleiding duurt drie jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaringen behaalde diploma’s en certificaten.

Als je kiest voor een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding), dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaaldebaan maar in sommige gevallenook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je kunt aan het werk op een automatiseringsafdeling van een bedrijf of instelling of bijvoorbeeld in een computershop. Tijdens je werk voer je regelmatig, onder begeleiding, praktijkopdrachten uit. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltionafsluit, worden een praktijk- en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Je kunt de opleiding ook volgen via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Hiervan is een apart informatieblad verkrijgbaar.

Omschakelen van BBL naar BOL en omgekeerd is in overleg mogelijk.

Individuele opleiding

De BBL-opleiding Applicatie- en Mediaontwikkelaar volg je individueel. Bij een individuele opleiding bepaal jij in overleg met een studieloopbaanbegeleider de route van de opleiding. Je schrijft je in op workshops en lessen en werkt samen in projecten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding is competentiegericht opgezet. Bij competenties gaat het om het totaal van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Deze heb je nodig om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Het gaat er niet alleen om dat je wéét hoe het zou moeten, maar dat je het ook zo doet.

De opleiding bestaat uit verschillende losse onderdelen. Een onderdeel is een afgerond geheel van lesstof dat wordt afgesloten met een toets of opdracht. Heb je voldoende resultaat behaald, dan heb je een onderdeel behaald waarvoor je een Deltion certificaat ontvangt. Als je alle onderdelen hebt behaald, ontvang je het diploma.

De opleiding bestaat uit vier delen: het basisdeel, het profieldeel, het algemene deel en de keuzedelen.

Basis- en profieldeel

Voor de opleiding zijn kerntaken en werkprocessen vastgesteld. Hiermee leg je een brede theoretische en praktische basis om als beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen.

De kerntaken zijn:

 • Ontwerpen van de applicatie of (cross)media-uiting
 • Realiseren van de applicatie of (cross)media-uiting
 • Implementeren van de applicatie of (cross)media-uiting 
 • Onderhouden en beheren van de applicatie of (cross)media-uiting

Algemeen deel

Het algemene deel van de opleiding bevat onder andere:

 • loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • rekenen
 • Engels
 • sport

Voor Nederlands en rekenenmoet een landelijkexamen worden afgelegd.
De behaalde resultaten worden vastgelegd is een persoonlijk portfolio (verzameling van studieprestaties).

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg je informatie over welke keuzedelen deze opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Bij de beroepsbegeleidende leerweg werk je in een passende functie in de automatisering. Tijdens je werk voer je regelmatig onder begeleiding praktijkopdrachten uit.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na de opleiding kun je verder leren in deeltijd HBO. Verder zijn er diverse informaticacursussen te volgen en certificaten te behalen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal via onze website, www.deltion.nl. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranjebutton ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad.
Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.beroepeninbeeld.nl.

Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten Succes Centrum via telefoonnummer (038) 850 3000 of mail naar [email protected].

Vragen kun je ook stellen aan de opleiding zelf bij de heer H. Koopmans via [email protected] of (038) 853 3739.

Aanmelden 2019-2020 individueelAanmelden 2018-2019 individueelinformatie aanvragen

Startdatum

Omdat de opleiding uit onderdelen bestaat en flexibel is kun je, in overleg, gedurende het hele schooljaar instromen. Informeer naar de instroommogelijkheden bij de heer H. Koopmans

via [email protected] of (038) 853 3739.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 700,-
 • laptop, prijs afhankelijk van model (verplicht)

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.