SLIM-subsidie

Voor: Werkgevers in het MKB en grootbedrijven in de landbouw, horeca of recreatie.
Verstrekker: ministerie van SZW
Bedrag: maximaal € 50.000,- voor een individueel bedrijf, max € 500.000,- voor een samenwerkingsverband
Aanvragen: www.mijnuitvoeringvanbeldidszw.nl
Aanvraagperiode: Voor individuele bedrijven: 1 tot en met 30 maart 2023 en 1 september tot en met 28 september 2023. Voor samenwerkingsverbanden: 1 tot en met 27 juni 2023
Eigen bijdrage: De subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% en middelgroot mkb 60% van de subsidiabele kosten.
Looptijd: maximaal 12 maanden en moet binnen drie maanden na toekenning starten.
Webadres: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/slim-regeling

Als ondernemer van een bedrijf ben je supertrots op de resultaten die je samen met je werknemers elk jaar weer behaalt. Maar je maakt je ook zorgen. Want de technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat je er echt niet zeker van bent hoe jouw concurrentiepositie over een paar jaar is.
Je zult je bedrijf naar een hoger niveau moeten brengen om je toekomstperspectief goed te houden.
Je beseft dat leren en ontwikkelen daarom cruciaal is. Maar hoe doe je dat? En belangrijker; hoe betaal je dat?
De SLIM subsidie helpt je daar een flink stuk op weg: Dus pak je kans om het leren en ontwikkelen in jouw bedrijf een echt onderdeel van je bedrijfscultuur te maken.
De SLIM subsidie bestaat uit een menukaart van vier verschillende activiteiten:
 1. Het doorlichten van jouw onderneming.
  Als de wereld om je heen in een rap tempo verandert, moet je als bedrijf mee. Hierbij kun je denken aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op het gebied van digitalisering, robotisering en technologie. Om hierop in je strategische planning zicht te krijgen kun je met de SLIM subsidie een externe adviseur inschakelen. Deze adviseur licht je bedrijf door, om samen met jou een op maat gemaakt scholings- en ontwikkelplan te schrijven.
 2. Loopbaan en ontwikkeladviezen:
  Welke ambities en mogelijkheden hebben jouw werknemers. En hoe verhoudt zich dit tot de arbeidsmarkt. Kun je er samen met je werknemers op inspringen?
  Je kunt SLIM subsidie aanvragen om gebruik te maken van een loopbaancoach of ontwikkeladviezen te krijgen. Hiervoor geldt specifiek een maximum bedrag van € 700,- per afgerond traject.
 3. Een methode in jouw bedrijf die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  Als je heel planmatig en beleidsmatig activiteiten ontplooit waarmee jouw werknemers zich intern of extern kunnen ontwikkelen en scholen, dan kun je daarop subsidie aanvragen:
  - voor het ontwikkelen van een systeem voor periodieke ontwikkelgesprekken.
  - Voor het creëren van een leerrijke werkomgeving
  - voor het ontwikkelen van een bedrijfsschool.
  Overigens kun je geen subsidie gebruiken voor opleidingskosten. Daarvoor bestaan weer andere regelingen. ( zoals NL leert door)
 4. Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.
  Als je een praktijkleerplaats biedt voor een persoon om daarmee een MBO diploma, certificaat of praktijkverklaring te krijgen, kun je daarvoor subsidie aanvragen

Samenwerkingsverbanden
Mocht je in samenwerking met andere bedrijven een SLIM subsidie aan willen vragen, dan kan dat ook. In dat geval wijs je een hoofdaanvrager aan die namens het hele samenwerkingsverband een aanvraag in dient.
Onder hoofdaanvrager wordt verstaan een mkb-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds of werknemers- of werkgeversvereniging, die gemachtigd is om de andere partijen in het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De subsidieaanvraag voor samenwerkingsverbanden bestaat aanvullend op individuele vragen uit:
 • de samenwerkingsovereenkomst van het samenwerkingsverband, ondertekend door alle partijen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband, vergezeld van een schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is de andere partijen in het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen; en
 • een begroting waaruit de verdeling van kosten tussen de partijen in het samenwerkingsverband volgt.
De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de administratievoorschriften van alle partijen in het samenwerkingsverband.

Praktijkvoorbeeld:
We leven in een snel veranderende samenleving. We worden steeds meer geconfronteerd met techniek in allerlei situaties . Je vraagt je als ondernemer af of je wel voldoende voorbereidt bent op de toekomst. Je vraagt je af wat de stand van zaken is van kennis en kunde van je personeel. Je zou daar wel een onderzoek naar willen laten doen en er een scholingsplan uit halen voor de komende jaren. Probleem is dat je niet zo goed weet hoe dit aan te pakken en de tijd ontbreekt om dit helemaal zelf op te lossen. Je kent een aantal ondernemers in je netwerk met hetzelfde probleem. Je besluit om het in gezamenlijkheid aan te pakken. Je gaat een samenwerkings-verband aan met elkaar en de collega ondernemer met net wat meer slagkracht zal namens jullie collectief optreden als hoofdaanvrager.
Als de subsidie is aangevraagd en toegekend roep je de hulp in van een deskundige.

De deskundige onderzoekt het niveau van kennis en kunde van je personeel voor je en komt met een stand van zaken. Het blijkt dat sommige personeelsleden kennis en vaardigheden missen die in de toekomst hard nodig zijn. De deskundige maakt een scholings / ontwikkelplan op bedrijfsniveau en gaat ook met elke individuele werknemer praten. Welke wensen en ambities leven er onder je personeel? Een loopbaan en ontwikkeladvies zorgt ervoor dat elke werknemer inzicht heeft hierin. Als ondernemer kun je hier vervolgens op inspringen.

Het kan zijn dat je werknemers hebt die juist voorop lopen in kennis en expertise. Je besluit hier gebruik van te maken door hen een rol te geven in het bijscholen van collega’s. Hiertoe ontwikkel je een leerrijke werkomgeving en je benoemt deze voorlopers tot leer ambassadeurs.
Omdat je het personeelstekort ziet aankomen, bedenk je dat je een praktijkleerplaats een belangrijke investering kan zijn in een of meerdere personen als toekomstige volwaardige medewerkers. Daarom stel je jouw bedrijf ter beschikking om volwassenen op te leiden in de praktijk( uiteraard met ondersteuning van een opleider).

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!