background

Commercieel medewerker Bank- en Verzekeringswezen

Crebocode 90500 Leerweg BOL Niveau 4

Verzuim

Voor de voortgang van jouw opleiding is het van groot belang dat jij alle lessen volgt. De aan- en afwezigheid wordt geregistreerd in de webapplicatie Rapid (rapid.deltion.nl) ook te bereiken via de link op je mysite van Mijn Deltion.

Leerplicht, kwalificatieplicht en meldplicht
Het is belangrijk dat je een diploma haalt dat je voorbereidt op een goede baan en een mooie toekomst. Daarom is het noodzakelijk een opleiding te volgen die je die mogelijkheid biedt. Om te zorgen dat iedere jongere de kans krijgt om te studeren, kennen we in Nederland leerplicht en kwalificatieplicht. Deze geven je niet alleen rechten, maar ook een aantal plichten.

Je bent leerplichtig tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. In deze periode moet je vijf dagen per week naar school. De aanwezigheidsverplichting is honderd procent. Na de leerplicht gaat de kwalificatieplicht in. Dit houdt in dat je tot je 23e wordt gestimuleerd om een startkwalificatie te halen, dat wil zeggen een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Van je 16e tot je 18e jaar moet je nog naar school als je nog geen startkwalificatie hebt. Dat kan een dagopleiding (BOL) zijn, of een deeltijdopleiding (BBL). Als je 18 bent en een startkwalificatie hebt, mag je worden uitgeschreven. Als je op je 18e nog geen startkwalificatie hebt behaald, kun je ook worden uitgeschreven, maar de gemeente in je woonplaats volgt je tot je 23e om je te stimuleren alsnog een startkwalificatie te halen.

School meldt verzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar in de woonplaats van de student. Dit wordt ‘meldplicht’ genoemd. Voor leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten betekent dit, dat de school je meldt als je 16 klokuren ongeoorloofd verzuimd in een periode van vier weken, dus als je zonder geldige reden verzuimt. Bij studenten van 18 tot 23 jaar meldt de school verzuim, dat vier weken aanhoudt zonder geldige reden. Dit kan gevolgen hebben voor de ontvangen studiefinanciering.

Studenten van 18 jaar en ouder die niet vallen onder de prestatiebeurs (dus een niveau 1 of 2 opleiding volgen) moeten schriftelijk worden gemeld bij DUO na vijf weken ongeoorloofd verzuim. De studiefinanciering wordt dan omgezet in een lening. De toelage voor de komende maanden wordt dan stop gezet als de student niet opnieuw naar school gaat.

Consequenties verzuim
Als de school je meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente in je woonplaats, zal deze contact met jou en/of je ouders opnemen. Als je nog geen 18 jaar bent, zorgt de leerplichtambtenaar ervoor dat je weer naar school gaat. Hiervoor kan de leerplichtambtenaar desnoods dwangmiddelen gebruiken, zoals een HALT-straf of een boete. Als je ouder bent dan 18 maar nog geen 23, dan staan er geen sancties meer op verzuim. Je wordt wel benaderd om je studie af te ronden.

Betrekken van ouders
Omdat Deltion het belangrijk vindt om ook ouders/verzorgers te betrekken bij de opleiding die jij volgt, kunnen jouw ouders/verzorgers als jij leerplichtig en/of kwalificatieplichtig bent toegang krijgen tot Rapid. Zo zijn zij op de hoogte van jouw verzuim en kunnen ze op elk willekeurig moment dit ook thuis bekijken.
In Rapid kun jij zelf je ouders autoriseren door het invoeren van het e-mailadres van jouw ouders/verzorgers en een door jou toegekend wachtwoord. Jouw ouders/verzorgers krijgen dan via hun e-mailadres de autorisatie toegekend. Dit is ook mogelijk voor studenten ouder dan 18 jaar en jonger dan 23 jaar die nog geen startkwalificatie (=niveau 2) hebben.

Brievencyclus bij verzuim
Graag bereiden we je voor op de realiteit van het werkveld, vandaar dat over begintijden van lessen geen discussie mogelijk is en wij dat strikt hanteren. Van elke les registreren we de presentie/absentie in ons registratiesysteem. Wij verwachten je gedurende je lestijden dan ook op school, maar natuurlijk is sommige absentie onvermijdelijk (bijvoorbeeld bij ziekte). Om veelvuldig verzuim tegen te gaan hebben we een verzuimpreventieprotocol. Dat protocol bestaat uit drie stadia met een bij elk stadium horende brief. Hieronder staan ze kort toegelicht.

  1. Waarschuwingsbrief verzuim is een ‘waarschuwings- en constateringsbrief’.
    Naar aanleiding van deze brief gaat de studieloopbaanbegeleider binnen een week een gesprek met jou aan. In dit gesprek wordt het absentiepercentage besproken, gekeken naar de redenen van je absentie en wordt uitgelegd dat je een bepaalde periode de tijd hebt om weer onder het percentage van de volgende periode te geraken.
  2. Laatste waarschuwing verzuim is een ‘laatste kans brief’.
    Naar aanleiding van deze brief vindt er een gesprek plaats met jou, waarin je de opdracht krijgt om een plan van aanpak (contract) te maken hoe de absentie binnen een periode terug kan worden gebracht, ook eventuele houdingsaspecten kunnen in het plan van aanpak worden meegenomen. Dit plan wordt na het bespreken ondertekend door jou, je ouders en/of verzorgers en de studieloopbaanbegeleider. Hierna gaat het plan onmiddellijk in.
  3. Voorgenomen besluit tot verwijdering is de ‘eindbrief’.
    Naar aanleiding van deze brief ligt het initiatief bij jou en bij je ouders en/of verzorgers. Het is mogelijk om tegen deze brief binnen vijf werkdagen beroep aan te tekenen bij de Algemene Klachtencommissie van het Deltion College. Mocht dit aanleiding zijn voor een gesprek, dan kan er in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgezien van uitschrijven maar in principe wordt na de verzending van brief 3 overgegaan tot uitschrijven van de opleiding.