background

Waar wij voor staan: onze missie

Bij Deltion staat de ontwikkeling van studenten centraal. Onze betekenis voor hun toekomstdromen en hun bijdrage aan de samenleving geeft Deltion bestaansrecht.

Wij geloven dat iedere jongere en volwassene die bij Deltion middelbaar beroepsonderwijs of bij-/nascholing volgt, recht heeft op goed onderwijs en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Als betrouwbare en transparante regionale opleider bouwen wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid mee aan hun toekomst. Aan de toekomst van studenten, maar ook aan de toekomst van medewerkers, organisaties en van de maatschappij. Alles wat wij doen, staat daarom in het perspectief van later. Van ambities. Van trends en ontwikkelingen in de samenleving, op de markt, in het vak. Samen met de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven bereiden we mensen en organisaties voor op de steeds veranderende arbeidsmarkt. Met andere woorden, onze missie, de leidraad voor alles wat wij doen, is:

Deltion daagt studenten uit om hun talenten en capaciteiten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als in hun vakmanschap. Dat doen we door aantrekkelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig mbo-onderwijs te verzorgen voor jongeren die zich voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt, voor professionals die zich willen verdiepen of verbreden in hun vakmanschap en voor hen die hun positie op de arbeidsmarkt willen veranderen. Door studenten, medewerkers en partners een omgeving te bieden waarin ze het beste van zichzelf kunnen geven, leveren wij een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Een leven lang.

Waar wij voor gaan: onze ambitie voor 2023

Samen het beste waarmaken. Dat willen we voor onze ruim 19.000 studenten, circa 1.400 medewerkers en meer dan 5.000 relaties in het bedrijfsleven.

Onze ambitie

Het is onze ambitie om hét regionaal opleidingscentrum te zijn waar werkgevers hun toekomstige werknemers vinden en hun zittende werknemers bij- of omscholen. Dat leidt ertoe dat studenten graag bij ons komen studeren, talentvolle krachten bij ons willen werken en regionale stakeholders met ons willen samenwerken.

Onze opgave

Onze missie om studenten en cursisten aantrekkelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden stelt ons voor een uitdagende opgave. We zien het als onze plicht om niet alleen te realiseren wat we beloven onder de noemer Deltion 2023, maar ook om na te denken over onze maatschappelijke opdracht in de toekomst. Dit alles doen we door hierover in gesprek te blijven met het werkveld, studenten en onderwijsprofessionals. En door de grenzen te verkennen en met nieuwe onderwijsvormen te experimenteren. Zo werken we nu aan het onderwijs van de toekomst.

Onze waarden en principes

De wereld, onze maatschappij, de arbeidsmarkt en het onderwijs waarbinnen we onze opgave willen realiseren: ze veranderen voortdurend. Dat vraagt om flexibiliteit, een vooruitziende blik en veranderkracht. Maar ook om een balans tussen meebewegen en jezelf blijven.

Onze waarden betrouwbaarheid, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn tijdloos. Evenzeer in ons DNA verankerd is onze voortdurende investering in sociale innovatie. We richten ons daarbij op het laten 'meedoen' en 'excelleren' van een ieder.

Dat doen we vanuit onze principes:

Wij sluiten allen in, wij sluiten niemand uit

Wij verbinden ons met de organisatiedoelen en dragen die actief uit

Wij staan open voor andere meningen, tips en suggesties

Wij tonen eigenaarschap in ons werk

Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag en handelen

Wij zijn betrokken en toegewijd

Onze strategie

De volgende strategische lijnen bepalen voor de komende jaren mede onze koers:

1. Ontwikkeling van de student centraal

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vereist hoogwaardig vakmanschap dat voortdurend op peil wordt gehouden. Deltion wil partner zijn voor iedereen die, tijdens de initiële opleiding of daarna, op mbo-niveau werkt aan zijn beroepsgerichte en/of persoonlijke vaardigheden. De ontwikkeling en ontwikkelingsvragen van de student vormen hierbij hét uitgangspunt voor ons onderwijs en de inrichting van onze organisatie.

2. Wendbaar vakmanschap

Hoogwaardig vakmanschap is een dynamische combinatie van actuele beroepsgerichte kennis en vaardigheden enerzijds en persoonlijke vaardigheden anderzijds. Om in onze snel veranderende samenleving maximaal aan te sluiten op vervolgopleiding of arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om state-of-the-art te blijven. Onze onderwijsprofessionals, die hun vak meester zijn, leiden vakmensen op in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Door onze betrokkenheid bij regionale projecten en branchenetwerken is ons aanbod altijd actueel, verbinden wij mensen en organisaties en dragen wij bij aan verdere ontwikkeling van het vak.

3. Open en professionele leergemeenschap

Deltion is meer dan een school. Naast een solide en professionele leergemeenschap zijn we vooral een open gemeenschap, die voortdurend zoekt naar verbinding en interactie met haar omgeving. Onze studenten, medewerkers en netwerkpartners in de regio voelen zich bij ons welkom en weten zich door ons aangemoedigd om zich te ontwikkelen, samen te werken, voortdurend van elkaar te leren en het beste van zichzelf te geven. 9

4. Groots in kwaliteit

We willen door studenten en hun netwerk, medewerkers en partners herkend worden aan onze integrale kwaliteit. Daarom werken wij met professionele, betrokken en toegewijde onderwijsprofessionals en ontwikkelen we onszelf als professionele leergemeenschap continu. Met ‘kwaliteit’ bedoelen we niet alleen onze onderwijskwaliteit, opleidingsmogelijkheden en de kwaliteit van onze diploma’s en certificaten. Onder kwaliteit verstaan we ook professionaliteit van onze medewerkers, een nauwe verbinding met de regio, aansluiting op de arbeidsmarkt en onze bijdrage aan innovaties.