background

Havo voor (jong) volwassenen

Havo voor (jong) volwassenen is een opleiding van het Deltion Sprint Lyceum (Vavo). Havo is bedoeld voor mensen die:

 • in 1 of 2 jaar een diploma willen behalen
 • één of meer certificaten (vakken) willen behalen
 • d.m.v. certificaten een diploma willen behalen
 • gezakt zijn en met overdoen van vakken met een onvoldoende cijfer een diploma willen behalen

Trajecten

Havo kent de volgende trajecten:

 • eenjarige Dag Havo (Top Havo)
 • tweejarige Dag Havo (Havo Schakel)
 • eenjarige Avond Havo
 • tweejarige Avond Havo

Top Havo

In 1 jaar een Havodiploma halen is niet gemakkelijk. Het betekent een jaar keihard werken! De stof van de laatste twee leerjaren wordt immers in 1 jaar behandeld. Het programma is examengericht. Bij alle vakken wordt gevraagd om studieopdrachten te maken die je voorbereiden op de toetsen. De school heeft een open leer centrum met studieplekken voor wie op school wil werken.

Havo Schakel

Deze dagopleiding biedt de leerlingen de mogelijkheid om in twee jaar het Havodiploma te behalen door middel van volledig dagonderwijs. Als tijdens het eerste jaar blijkt, dat een leerling beter op zijn plaats is in het mbo, wordt hij/zij daar naar verwezen. Voor de Havo Schakel wordt jaarlijks een excursie naar het buitenland georganiseerd.

Avond Havo

In het Avond Havo kun je een volledig programma volgen of een aantal vakken naar keuze waarvoor je dan certificaten kunt halen. Op de avond is het aantal lesuren per vak beperkt. Dit betekent dat de leerling in staat moet zijn om zelfstandig te studeren. Per vak wordt een studiewijzer verstrekt.

 

Toelating

Voor alle opleidingen geldt: met elke leerling wordt een individueel intakegesprek gevoerd, waarbij bekeken wordt wat er mogelijk is. Zo nodig worden één of meer toelatingstoetsen afgenomen.

Eenjarige Top Havo/Avond Havo

 • in principe vanaf 18 jaar. Voor 16- en 17-jarigen geldt dat zij moeten worden uitbesteed door een school voor voortgezet onderwijs
 • het vierde leerjaar Havo al dan niet met succes afgerond
 • enkele jaren mbo

Tweejarige Havo Schakel/Avond Havo

 • in principe vanaf 18 jaar. Voor 16- en 17-jarigen geldt dat zij moeten worden uitbesteed door een school voor voortgezet onderwijs
 • diploma vmbo theoretische leerweg, een aantal jaar havo of een vergelijkbare vooropleiding

Leslocatie

De lessen vinden plaats op de locatie Bagijnesingel 6, 8021 AE Zwolle tel. (038) 850 39 00.

Kosten

Deelnemers in het VAVO kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering (vanaf 18 jaar) of via een doorverwijzende school voor Voortgezet Onderwijs (vanaf 16 jaar).

Tegemoetkoming studiekosten

Afhankelijk van het te volgen aantal uren onderwijs, leeftijd en omstandigheden kunnen leerlingen in aanmerking komen voor:

 • Tegemoetkoming Studiekosten scholieren
 • Tegemoetkoming Studiekosten voor deeltijdstuderenden
 • Kinderbijslag (onder de 18 jaar

Voor meer informatie bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duo.nl

Start

Alle opleidingen starten direct na de zomervakantie. Bij de avondopleidingen is instroom later in het schooljaar in overleg mogelijk.

Informatie en aanmelding

Wil je graag meer informatie? Bel dhr. G.J. Pullen, studiebegeleider, tel. (038) 850 3919, e-mail: [email protected].

Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht bij een van de coördinatoren:

Mevrouw C. de Vries, coördinator havo schakel, [email protected]

Mevrouw M. Roest, coördinator tophavo, [email protected]

De heer W. Jacobs, coördinator avondhavo, [email protected]

aanmeldeninformatie aanvragen