background

Toelatingsbeleid

Deltion College hanteert een transparant toelatingsbeleid.

Enerzijds is Deltion gehouden aan de wettelijke kaders en de wettelijke toelatingseisen, maar daarnaast gelden er voor sommige opleidingen ook aanvullende plaatsingscriteria.

Deltion hecht er belang aan om zorgvuldig om te gaan met het toepassen van deze criteria voordat een besluit volgt tot een negatief advies of afwijzing.

Wettelijk kader

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs vormen het wettelijk kader van het toelatingsbeleid. Instellingen moeten ook rekening houden met de Wet Gelijke Behandeling ziekte/handicap (WGBH/cz), de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij arbeid (WGBL), het Burgerlijk Wetboek (BW), de Grondwet en Europese verdragen zoals het Kinderrechtenverdrag.

Het toelatingsbeleid van het Deltion College voor studenten met een chronische ziekte of een handicap valt onder de werking van art.6 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Op basis van deze wet- en regelgeving stelt Deltion drie kernwaarden centraal in het toelatingsbeleid:

  • Toegankelijkheid. Deltion draagt zorg voor toegankelijk beroepsonderwijs en houdt rekening met het recht op onderwijs en de leer- en kwalificatieplicht. Iedere student die in staat is regulier onderwijs te volgen is welkom, ongeacht zijn achtergrond. Het Deltion College verricht doeltreffende aanpassingen om aspirant-studenten met een handicap of een chronische ziekte succesvol een beroepsopleiding te laten verlopen, tenzij deze aanpassingen een onevenredige belasting vormen.
  • Zorgvuldigheid. Deltion heeft een zorgvuldig toelatingsbeleid waarbij het wettelijk kader uitgangspunt is. Het instroomproces is vastgelegd (en opgenomen in het kwaliteitshandboek), de aanvullende eisen & adviezen zijn reëel & betrouwbaar en zij worden consistent toegepast. De uitkomst van de procedure is onvoorwaardelijk (eenmaal ingeschreven blijft ingeschreven). Deltion heeft een toetsingscommissie die toeziet op het toelatingsbeleid.
  • Transparantie. De student moet laagdrempelig op de hoogte kunnen raken van het instroombeleid van Deltion.

Wettelijke toelatingseisen

De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden bijvoorbeeld andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding. Deze staan vermeldt bij elke opleiding. Voor een compleet overzicht van alle wettelijke toelatingseisen klik hier.

Aanvullende eisen

Opleidingen op niveau 3 en 4 kunnen in uitzonderlijke gevallen aanvullende eisen stellen. Als een student niet aan deze eisen voldoet, mag de opleiding hem afwijzen. De aanvullende eisen zijn gerelateerd aan de wettelijke vereisten of branche-specifieke eisen.

Het voornemen voor afwijzing wordt aan de student verteld en toegelicht. Het wordt schriftelijk aan de student bevestigd. Bij een afwijzing ondersteunt Deltion de student in het vinden van een andere opleiding / ander traject. De student wordt gewezen op zijn recht om bezwaar te maken bij de bezwarencommissie.

Als er voor een opleiding aanvullende eisen gelden, staan deze vermeld in de opleidingsinformatie.

Aanvullende criteria

Het Deltion kent voor sommige opleidingen aanvullende criteria. Aanvullende criteria zijn in principe adviescriteria. Dat betekent dat Deltion op basis van zo'n criterium dringend kan adviseren een andere studie te kiezen, maar dat komt niet neer op een weigering.

Als er aanvullende criteria zijn benoemd, zijn deze terug te vinden in de opleidingsinformatie.

Aanvullende criteria worden gebruikt om een student te behoeden voor voortijdige uitval of voor een ongunstige kans op werk.

Studenten kunnen ondanks het negatieve advies starten met de opleiding. In zo'n geval kan t in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst worden vastgelegd dat de student start met de opleiding ondanks het advies. Daarnaast wordt beschreven welke extra inspanning de student dient te leveren en waaraan de opleiding zich dient te houden. Extra inspanning kan met name betrekking hebben op verplicht volgen van extra lessen, zoals voor Nederlands of Rekenen.

Negatief advies of afwijzing

Negatief advies

Als een jongere niet voldoet aan een aanvullend criterium dat geldt voor een opleiding, kan dat reden zijn om een negatief advies af te geven. Daarbij wordt wel direct besproken welke andere Deltion opleidingen wellicht beter aansluiten.

Een negatief advies is geen afwijzing. Iemand kan dus wel met een opleiding starten, maar dat is 'op eigen risico'.

Afwijzing

Een aspirant student kan op grond van de wettelijke toelatingseisen of aanvullende eisen worden afgewezen.

Daarnaast kan de aspirant student worden geweigerd als:

  1. er sprake is van een onevenredige belasting van de opleiding;
  2. toelating van de student ertoe leidt dat het onderwijsproces (school en bpv) van collega-studenten ernstig wordt verstoord;
  3. toelating van de student ertoe leidt dat de veiligheid in de school en stage niet kan worden gegarandeerd.

En daarna?

Voordat een definitief negatief advies of een afwijzing wordt afgegeven, vindt bij Deltion een beoordeling plaats door een speciale Toetsingscommissie. Na deze toetsing ontvangt de aspirant student een brief met een onderbouwd negatief advies of afwijzing.

Een negatief advies of afwijzing gaat altijd gepaard met een uitnodiging voor een loopbaangesprek. Zo'n gesprek is erop gericht om andere studiemogelijkheden bij Deltion te onderzoeken.

Bent u het niet eens met de afwijzing? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie van het Deltion College.